สมัครสมาชิก

ขั้นตอนที่2 หน้าป้อนข้อมูล

กรุณาทำความเข้าใจว่ามีการพิจารณาตัดสินในการรับสมัคร

อีเมล์

(จำเป็น)

(ตัวอย่าง:emidas-th@nc-net.com)
*ต้วอักษรเล็ก

อีเมล (ยืนยัน)

(จำเป็น)

ชื่อ นามสกุล

(จำเป็น)

ชื่อบริษัท

(จำเป็น)

(ตัวอย่าง:บริษัท เอ็นซีเน็ตเวิร์ค จำกัด)
*กรุณาเขียนชื่อเรียกทางการโดยไม่เติม(บริษัทมหาชน)หรือ(ห้างหุ้นส่วน)
 กรุณาเว้นช่องว่างระหว่างบริษัทจำกัดกับชื่อบริษัท

ประเทศ

(จำเป็น)

จังหวัด

(จำเป็น)

URLโฮมเพจ

*โปรดป้อน URL หรือหมายเลขโทรศัพท์ ทั้งสองปัจจัยการผลิตยังเป็นไปได้

*ป้อนข้อความที่เริ่มต้นด้วย 'http: //' หรือ 'https: //'

หมายเลขโทรศัพท์

(ตัวอย่าง:03-5822-1482)
*ตัวเลขอาราบิกเล็กหรือ -(เครื่องหมายขีด)

ข้อตกลงสมาชิกเอมิดัส

■บทที่ 1 มาตรา (ข้อตกลงการใช้)
ข้อตกลงนี้จะใช้กับสมาชิก(ที่ถูกกำหนดในบทที่ 3)ทุกท่านที่ใช้ ("บริการนี้"ด้านล่าง)จาก บ่ริการกลไกการค้นหาโรงงาน EMIDAS https://www.nc-net.or.jp/("เว็บไซต์นี้"ด้านล่าง)ซึ่งบริษัทเอ็นซีเนตเวิร์คจำกัดเป็นผู้นำเสนอ("บริษัท"ด้านล่าง) สมาชิกจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้บริการดังกล่าวนี้อย่างซื่อสัตย์ อีกทั้ง สมาชิกและนิติบุคคลที่ต้องการจะใช้ประโยชน์ในบริการนี้จะถือว่าทำการสมัครและใช้บริการได้ต่อเมื่อยินยอมตามข้อตกลงนี้แล้ว
■บทที่ 2 มาตรา (เนื้อหาการบริการ)
 • บริการนี้ของเราออกแบบเพื่อรับสั่งซื้อหรือสั่งซื้อ, ลงทะเบียนข้อมูลข่าวสารโรงงานของบริษัทตน
 • ถือว่าสมาชิกคือผู้ที่ใช้บริการนี้โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบ,ข้อตกลงตามที่บริษัทได้กำหนดไว้นอกเหนือจากข้อตกลงที่กำหนดในข้อตกลงการใช้ดังกล่าว
 • เครื่องมือ,วิธีการสื่อสารต่างๆที่จำเป็นที่ใช้สำหรับการใช้งานบริการหรือรับการเสนอนี้ ค่าใช้จ่ายของสมาชิกและความรับผิดชอบนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สมาชิกต้องเป็นผู้จัดเตรียม
 • ทางบริษัท อาจมีการแนะนำการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการนี้แก่สมาชิก หรืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากนั้น ในบางกรณีอาจมีการนำข้อมูลที่เกี่ยวกับสมาชิกผู้ที่ประสงค์จะใช้บริการดังกล่าวต่อผู้นำเสนอบริการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทจะไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการบริการหรือการนำแสดง
■บทที่ 3 มาตรา (คุณสมบัติของสมาชิก)
"สมาชิก"หมายถึงผู้ที่มีความเหมาะสมตามที่บริษัทได้ระบุข้างล่างนี้ และเป็นผู้ที่สมัครลงทะเบียนตามวิธีการที่บริษัทได้กำหนดโดยผ่านการยินยอมตามข้อตกลงในสัญญาข้อตกลงนี้ซึ่งบริษัทได้ยอมรับเป็นรายบุคคลหรือนิติบุคคลเท่านั้น แต่หากมีกรณีอื่นๆที่นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น อาจจะมีกรณีที่ได้รับการอนุญาตให้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกเป็นพิเศษเกิดขึ้นได้ (1) จะต้องเป็นประเภทของกิจกรรมธุรกิจที่อยู่ในขอบข่ายการจำแนกประเภทที่บริษัทของเราให้บริการหรือจัดหาให้เท่านั้น (2) กรณีที่บุคคลธรรมดา จะต้องไม่เป็นหรือไม่ใช้ในวิถีทางที่มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับการต่อต้านสังคม(กลุ่มที่กระทำความรุนแรงหรือลัทธิหัวรุนแรง) ในกรณีของนิติบุคคล จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการหรือตัวแทนของกลุ่มในวิถีทางและลักษณะที่ต่อต้านสังคม
■บทที่ 4 มาตรา (การสมัครเข้าเป็นสมาชิก)
 • ถือว่านิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครข้างล่างนี้ (1) ยื่นสมัครเป็นสมาชิกโดยได้อ่าน,ทำความเข้าใจ และยอมรับในเนื้อหาข้อตกลงทั้งหมดในสัญญานี้เรียบร้อย (2) ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการเข้าเป็นสมาชิกที่ทางบริษัทกำหนด จะถูกส่งไปยังบริษัทของเราเพื่อการตรวจสอบ (3) ส่งแบบฟอร์มให้แก่บริษัทเราโดยให้เป็นไปตามแบบฟอร์มการสมัครที่ทางบริษัทกำหนดขึ้น (4) ในการที่มีการติดต่อจากทางบริษัท ให้เตรียมอีเมล์ที่จำเป็นและทำการลงทะเบียนที่อยู่อีเมล์นั้นต่อบริษัท (5) อื่นๆ ให้ดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสมัครที่ทางบริษัทได้กำหนดตามความเหมาะสม
 • กรณีที่มีการสมัครสมาชิกบริษัทเราจะเป็นผู้กำหนดว่าได้หรือไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกจากนั้นจะแจ้งผลให้ นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ยื่นคำขอให้ทราบ นอกเหนือจากเอกสารที่ยื่นสมัครเพื่อทำการตรวจสอบการสมัครเป็นสมาชิกแล้ว บริษัทสามารถยื่นร้องขอเอกสารหรือรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นพิเศษได้
 • การสมัครในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลข้อมูลที่ลงทะเบียนสมาชิก ขอให้รับทราบว่าอาจมีกรณีที่นำข้อมูลที่มีความจำเป็นในการตรวจสอบไปใช้เพื่อสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
 • บริษัทอาจทำการปฏิเสธการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในกรณีที่มีเหตุผลด้านล่างเกี่ยวกับการสมัครในนามนิติบุคคล และถึงแม้ว่าจะได้รับอนุญาตในการลงทะเบียนครั้งหนึ่งแล้ว ถ้ามีกรณีที่มีเหตุตามด้านล่างนี้เกิดขึ้นหรือสงสัยว่าจะเกิดขึ้น ทางบริษัทสามารถที่จะยกเลิกการลงทะเบียนสมาชิกและยกเลิกการนำเสนอบริการโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทจะไม่มีความรับผิดชอบในการปฏิเสธและยกเลิกหรือไม่ปฏิเสธและไม่ยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น (1) หากเกิดกรณีที่ข้อมูลที่ให้ไม่เป็นจริงหรือมีการให้ข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่ให้ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ณ เวลาที่ลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนในนามบุคคลหรือนิติบุคคลหรือในกรณีที่ละเลยต่อการอัพเดทข้อมูล (2) กรณีที่มีการละเมิดการปฏิบัติหน้าที่หรือการกระทำอื่นๆ ที่เป็นการละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ (3) กรณีที่การยื่นสมัครในขณะอยู่ระหว่าง กิจการล้มละลาย,การก่อตั้งบริษัท,ปรับปรุงกิจการ,การฟื้นฟูสมรรถภาพกิจการ,การเลิกกิจการ หรืออื่นๆที่เทียบเท่ากัน (4) กรณีที่กระทำอยู่ในขอบข่ายที่ละเมิดกฎหมาย (5) นอกจากนี้ กรณีที่ทางบริษัทพิจารณาว่าจุดประสงค์ของการใช้บริการนี้หรือการใช้งานนั้นเป็นที่ไม่เหมาะสม
■บทที่ 5 มาตรา (สมาชิกโดยเฉพาะ)
สมาชิกผู้ใช้บริการนี้ จะได้รับสิ่งที่จำเป็นในการใช้บริการนี้และอื่น ๆ เช่น รหัสผ่าน
■บทที่ 6 มาตรา (หน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิก)
 • สมาชิกจะต้องไม่มีการกระทำหรือคาดว่าจะมีการกระทำที่ไม่สมควรในการใช้บริการตามข้างล่างนี้ (1) มีวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายในการใช้บริการนี้ หรืออื่นๆที่กีดขวางการนำเสนอบริการของบริษัทหรือใช้บริการนี้โดยผ่านทางสมาชิกอื่น (2) ทำการแจ้ง,การลงข้อความ,การกล่าวฟ้องข้อมูลเท็จหรือไม่ทำการแจ้ง,ลงข้อความ,กล่าวฟ้อง และปกปิดข้อมูลที่สำคัญ (3) แอบอ้างพยายามที่จะใช้รหัสผ่านหรือรับและใช้คุณบัติโดยวิธีมิชอบหรือทดลองรับและใช้ประโยชน์ของสมาชิกอื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (4) การกระทำที่เป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์หรือสิทธิทางทรัพย์สินหรือยินยอมในการกระทำ เช่น สิทธิบัตรของผู้อื่น, ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า,ความลับของบริษัท และอื่นๆ (5) การกระทำเพื่อล่วงล้ำสิทธิของผู้อื่น เช่น ความเชื่อถือ, เกียรติยศ,ความเป็นส่วนตัว, สิทธิส่วนบุคคล,สิทธิในสาธารณะและสิทธิอื่นๆนอกจากนี้ (6) การกระทำลามกอนาจาร หรือการกระทำความผิดทางอาญา หรือการมีส่วนร่วมในการกระทำเหล่านี้ (7) อื่นๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมาย และข้อตกลง
 • สมาชิกต้องทำการปรับข้อมูลในการลงทะเบียนให้เหมาะสมตามเว็บไซด์ และในฐานะที่เป็นข้อมูลเพื่อลงทะเบียนจะต้องเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบันอยู่เสมอ, ให้ข้อมูลที่สมบูรณ์เพื่อการลงทะเบียนแก่บริษัทเราครบถ้วน ณ เวลานั้น เป็นจริงและถูกต้อง สำหรับการเป็นสมาชิกที่จะลงทะเบียน
 • สมาชิกจะต้องควบคุมดูแลรหัสผ่านที่ได้รับซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงนี้ และรับผิดชอบในการนำมาใช้ซึ่งไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท เกี่ยวกับสมาชิกผู้ใช้บริการโดยใช้รหัสผ่านที่เกี่ยวข้องจะอนุญาติให้เป็นผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว และรับผิดชอบด้วยตนเองทั้งสิ้น ในกรณีเกิดค่าเสียหายต่อตนเองจากสิ่งเหล่านี้หรือเกิดค่าชดใช้ความเสียหายต่อบริษัท,บุคคลที่สามหรือสมาชิกคนอื่นๆ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้น
■บทที่ 7 มาตรา (วิธีการติดต่อสมาชิกจากบริษัทเรา)
การติดต่อจากบริษัทเราต่อสมาชิกนั้นตามหลักแล้วจะดำเนินการด้วยการส่งอีเมล์ไปยังที่อยู่อีเมล์ที่สมาชิกให้ในข้อมูลลงทะเบียนเป็นสมาชิก ระยะเวลาที่ใช้ในการติดต่อให้ถือว่าการส่งอีเมลล์นั้นได้ไปถึงแก่สมาชิกตามระยะเวลาของการส่งอีเมลล์โดยปกติ
■บทที่ 8 มาตรา (หยุดบริการ・ระงับ・ยกเลิก)
 • บริษัทอาจมีการยกเลิก, ระงับ,หยุดบริการ โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามกรณีดังต่อไปนี้ (1)กรณีที่ทำการพักระบบและอุปกรณ์,การซ่อมแซม,การตรวจสอบและการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามเวลาระยะเวลาที่กำหนดประจำหรือในกรณีเร่งด่วน (2)กรณีที่เกิดความล้มเหลวขึ้นแก่เครื่องมือ,และระบบ(System) เนื่องจากไฟดับหรืออัคคีภัย (3)กรณีที่ไม่สามารถเสนอการใช้บริการได้เนื่องจากข้อพิพาททางด้านแรงงานหรือการนัดหยุดงาน, ความโกลาหลทางพลเรือน,กบฎ,การจลาจล,สงคราม หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ เช่น แผ่นดินไหว,ภูเขาไฟระเบิด, น้ำท่วม, สึนามิ (4)อื่นๆ ที่มีความจำเป็นต้องหยุดระงับการให้บริการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
 • ทางบริษัทจะไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สมาชิกตามเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องดังกล่าวเบื้องต้น และ ให้รวมไปถึงการหยุดบริการ, การระงับและการยกเลิก
 • กรณีที่บริการครั้งนี้ถูกยกเลิก ระงับ หยุดชั่วคราว ตามกฎระเบียบในหัวข้อที่ 1 หลังการเปิดให้บริการนี้อีกครั้ง บริษัทอาจจะพิจารณาเลื่อนระยะเวลาดำเนินการตามที่เห็นแก่สมควร
■บทที่ 9 มาตรา (ยกเว้นให้ไม่ต้องรับผิดชอบ)
 • กรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างสมาชิกกับสมาชิกอื่นหรือบุคคลที่สาม เกี่ยวกับการใช้บริการนี้หรือที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องรับผิดชอบต่อตนเองและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการแก้ข้อพิพาทนั้น และทางบริษัทจะรับการยกเว้นที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้น และต้องสัญญาว่าจะไม่ทำสิ่งใดที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
 • บริษัท ของเราไม่มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายของสมาชิกในทุกกรณี
■บทที่ 10 มาตรา (ลิขสิทธิ์)
 • จากข้อมูลการลงทะเบียนสมาชิกและข้อมูลที่จัดหาให้ สิทธิครอบครองในเนื้อหาทั้งหมดที่อยู่บนเว็บไซต์นี้และการบริการทั้งหมด ลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร,ลิขสิทธ์เครื่องหมายการค้า,โมเดลยูทิลิตี้และสิทธิอื่นๆ จะอยู่ในกรรมสิทธิ์ของบริษัทเราทั้งหมด
 • สมาชิกห้ามใช้งานเพื่อการค้าขาย, การทำซ้ำ, คัดลอก, และทำการเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพานิชย์ใดๆ ทั้งสิ้น โดยปราศจากการยอมรับหรือยินยอมจากบริษัทเราก่อน ตามบริการและเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เป็นองค์ประกอบในบริการนี้
■บทที่ 11 มาตรา (ใช้งานการติดต่อสื่อสาร)
 • บริษัท สามารถเปิดเผยข้อมูลผลการศึกษาเชิงสถิติสู่สาธารณชนทั่วไปตามผลลัพธ์ของการใช้บริการของสมาชิก, ข้อมูลการลงทะเบียนของสมาชิก เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบหรือยินยอมจากสมาชิกแต่ละราย อย่างไรก็ตามบริษัทจะใส่ใจระมัดระวังและให้ความสำคัญ เพื่อไม่ให้สมาชิกแต่ละรายถูกระบุโดยตรง
 • ตามกฏระเบียบแล้วบริษัท จะไม่เปิดเผยถึงเนื้อหาในการลงทะเบียนของสมาชิกต่อบุคคลที่สามโดยปราศจากความยินยอมจากสมาชิก แต่หากเกิดกรณีที่บริษัทพิจารณาและเห็นว่าการกระทำของสมาชิกนั้น มีแนวโน้มหรือทำให้บุคคลที่สามหรือสมาชิกอื่นๆ เสียผลประโยชน์ บริษัทสามารถแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือบุคคลที่สาม ตามรายละเอียดและเนื้อหาที่มีการตกลงในข้อตกลงร่วมที่สมาชิกได้ลงทะเบียนกับทางบริษัท
■บทที่ 12 มาตรา (การออกจากสมาชิก)
 • สมาชิกที่ประสงค์จะเพิกถอนหรือลาออก สามารถทำการเพิกถอนได้ตามขั้นตอนที่ทางบริษัทกำหนดไว้
 • กรณีที่มีสาเหตุที่เกิดจากสมาชิกตามด้านล่างนี้ บริษัทอาจทำการหยุดการให้บริการต่อสมาชิกและทำการเพิกถอนจากสมาชิกโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (1) กรณีที่มีการละเมิดการปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำการละเมิดข้อตกลงนี้ (2) กรณีที่เสนอข้อมูลเท็จในการลงทะเบียนสมาชิกและรวมถึงข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้มีการปรับปรุงข้อมูลที่ลงทะเบียนให้เป็นปัจจุบันโดยเร็วทั้งๆที่ สภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นทำให้ข้อมูลในการลงทะเบียนสมาชิกนั้นไม่ถูกต้อง (3) กรณีที่ท่านมีกระทำที่อยู่ในขอบข่ายการละเมิดกฎหมาย (4) นอกจากนี้ กรณีที่บริษัทได้พิจารณาตัดสินว่าเกิดความไม่เหมาะสมของการใช้บริการในเว็บไซต์นี้
■บทที่ 13 มาตรา การเปลี่ยนแปลง การยกเลิกการให้บริการของข้อตกลงนี้ เป็นต้น
 • บริษัทสามารถยกเลิกส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมดในการให้บริการหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหานั้นๆได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิกโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
 • บริษัทของเราสามารถเพิ่มเติมมาตรา และเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในขอบเขตที่เหมาะสมตามการนำเสนอบริการนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิก
 • บริษัทจะไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสมาชิกซึ่งเนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกบริการตามมาตราที่ระบุนี้
■บทที่ 14 มาตรา (กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาลข้อตกลงเอกสิทธิ์เฉพาะ)
 • กฎหมายที่บังคับใช้ข้อตกลงนี้ถือเป็นกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
 • ในการใช้บริการนี้ หากมีข้อพิพาทระหว่างสมาชิกกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ ศาลแขวงโตเกียวทำข้อตกลงเอกสิทธิ์เฉพาะกับข้อตกลงนี้จึงมีอำนาจในการตัดสินผูกขาดแต่เพียงผู้เดียว
จัดตั้งขึ้นเมื่อ 2 ตุลาคม ค.ศ.2000
แก้ไขปรับปรุง 28 เมษายน ค.ศ.2003
แก้ไขปรับปรุง 1 กันยายน ค.ศ.2003
แก้ไขปรับปรุง 25 สิงหาคม ค.ศ. 2006

*หลังจากการลงทะเบียนเสร็จสิ้นเราจะส่งรหัสผ่านเข้าสู่ระบบของคุณทาง e-mail
*ในภายหลังเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงผลการตรวจสอบและข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการเปิดเผยข้อมูลจาก บริษัท ของเราทางโทรศัพท์หรืออีเมล

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่